Afdeling: Oostelijk Flevoland

Bijentuin en Verenigingsstal-reglement

Hierbij het Bijentuin en Verenigingsstal-reglement welke wij als vereniging Oost Flevoland gebruiken voor onze leden die een tuin willen huren of tijdelijk gebruik willen maken van onze verenigingsstal in Lelystad.

    

Bijentuin-regelement          

 

NBV afdeling Oostelijk Flevoland – in vervolg genoemd de “Vereniging”- heeft terreinen op drie locaties verspreid over het belangengebied van de vereniging. Deze bevinden zich in Dronten, Lelystad en Swifterbant.

 

Artikel 1.    DOEL:

Het plaatsen van bijenwoningen (kasten en korven) en het geven van gelegenheid tot het bouwen van een bijenstal op een perceel grond.

 

Artikel 2.    TOEZICHT/BEHEER:

Het bestuur van de “Vereniging” is eindverantwoordelijk voor uitgave en inname van de percelen grond. Om toezicht te houden op de tuinlocaties kan het bestuur een tuincoördinator aanstellen.

Ook kan op een locatie een tuincommissie worden gevormd. Deze bestaat uit drie leden die zelf huurder zijn van een perceel op de betreffende locatie. Zij worden gekozen en benoemd voor een periode van drie jaar door de overige huurders van de desbetreffende locatie. Elk jaar zal een lid van de tuincommissie aftreden en het aftredende lid kan direct herbenoemd worden.

In overleg met de tuincommissie  kan een van de drie leden benoemd worden als tuincoördinator door het bestuur van de “Vereniging”. Een tuincoördinator overlegt met het bestuur en regelt de lopende zaken naar eigen goeddunken. Inzake geschillen zal het bestuur van bovengenoemde “Vereniging” beslissen. Op de jaarvergadering van de “Vereniging” zal de  tuincoördinator een verslag uitbrengen over de gang van zaken in het afgelopen jaar.

 

Artikel 3.    VERHUUR PERCELEN:

De terreinen zijn in bruikleen gegeven of gehuurd door de betreffende gemeenten aan de “Vereniging”. Uitsluitend leden van de “Vereniging” die aan alle voorwaarden van lidmaatschap voldoen, kunnen aan de secretaris van de “Vereniging” of  tuincoördinator kenbaar maken dat zij/hij een perceel willen huren. Na toewijzing van het perceel wordt door de secretaris van de “Vereniging” een overeenkomst in tweevoud opgesteld en deze moet worden ondertekend door beide partijen.

Het maximaal aantal te plaatsen bijenvolken kan per perceel vastgesteld worden door het bestuur van de “Vereniging”  in overleg met de tuincoördinator. Plaatsing van andere bouwwerken dan een bijenstal is verboden.

De penningmeester van de “Vereniging” int de huur van het perceel en houdt hiervoor een boekhouding bij. De huurperiode loopt gelijk aan een kalenderjaar. De huur wordt vastgesteld door het bestuur van de “Vereniging” met instemming van de Algemene Leden Vergadering.

Opzeggen van de huur moet tenminste twee maanden voor het einde van het jaar schriftelijk gebeuren bij de secretaris van de “Vereniging”. Tussentijdse opzeggingen geven geen recht op teruggave van reeds betaalde huur. Na het opzeggen moet het perceel in ordelijke staat worden opgeleverd, een en ander in overleg met het bestuur van de “Vereniging”.  Een bijenstal moet worden verwijderd tenzij deze door de “Vereniging”  of  met instemming van het bestuur van de “Vereniging”  door een nieuwe huurder wordt overgenomen.

 Artikel 3a.   Dit sub artikel is alleen geldig voor de locatie‘Lelystad”. Voor de periode van huur wordt de huurder een sleutel van het toegangshek beschikbaar gesteld. Bij beëindiging van de huur moet deze sleutel bij de tuincoördinator of secretaris van de “Vereniging”  ingeleverd worden.

 

Artikel 4.    ALGEMENE REGELS VAN ORDE:

Van elk verhuurd perceel moet,  naam, adres en telefoonnummer bekend zijn bij het bestuur en de andere huurders van de desbetreffende locatie. Het is niet toegestaan het verhuurde perceel onder te verhuren, toezeggingen te doen betreffende vervolg verhuur of anderszins.

Ook is het verboden om zonder toestemming van de huurder diens perceel te betreden tenzij dit uit oogmerk van beheer, controle of veiligheid noodzakelijk wordt geacht.

Men mag geen lege bijenkasten of -korven of andere als bijenwoningen bedoelde voorwerpen met geopend vlieggat hebben staan. Het is verboden om open voer, pas geslingerde raten of honing neer te zetten of te hebben staan. Reservemateriaal moet in de bijenstal worden opgeborgen. Tijdens de bijenvlucht mag niet worden gevoerd buiten de bijenwoningen.

Afval dient afgevoerd te worden naar de stort. De verhuurde percelen moeten in een redelijke staat van onderhoud gehouden worden. Bij verwaarlozing is het bestuur van de “Vereniging” bevoegd, na eerst gewaarschuwd te hebben, de tuin op kosten van de huurder in redelijke staat te brengen.

 Het maximumaantal bevolkte kasten per perceel op de bijentuinen (Lelystad, Dronten, Swifterbant):

  • Van 1 April tot 31 September mogen er maximaal acht (8) bevolkte bijen kasten per perceel geplaatst worden.
  • Van 1 Oktober – 31 Maart mogen er een onbeperkt aantal bevolkte bijenkasten per perceel worden geplaatst zolang dit niet leidt tot overlast voor andere imkers en algemene regels voor de bijentuin.

Artikel 5.    ONDERHOUD:

Voor het onderhoud en de beplanting van de openbare ruimte moet een plan gemaakt worden in samenwerking met huurders, het bestuur van de “Vereniging” ,  tuincoördinator  en betreffende gemeentewerken. Van de huurder wordt een inspanning naar kunnen verwacht op de tuinklusdag.

Artikel 6.    BIJENZIEKTEN:

Van bijenvolken die verdacht worden besmet te zijn met een ziekte moet contact worden opgenomen met het bestuur of de Bijengezondheid-coördinator van de  “Vereniging” . Deze beoordeelt welke vervolgstappen ondernomen moeten worden. Ook is het verplicht voldoende bestrijding tegen de Varroamijt uit te voeren.

Artikel 7.    GESCHILLEN:

Over geschillen voortvloeiend uit dit reglement of over zaken die niet geregeld zijn, beslist het bestuur van de “Vereniging” na overleg met de betrokkenen. In geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden (bv. ziekte, overlijden), zal in overleg met het bestuur van de “Vereniging” naar een passende oplossing worden gezocht.

Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de “Vereniging” op 24 maart 2015 en treedt direct in werking.

Iedere huurder en nieuwe huurder zal een nieuwe overeenkomst in tweevoud ondertekenen en een ondertekend exemplaar aan de secretaris van de “Vereniging”  doen toekomen.

 

 

 

 

Verenigingsstal-reglement    

 

 

NBV afdeling Oost Flevoland – in vervolg genoemd de “Vereniging”- heeft op de  bijentuin in Lelystad een verenigingsstal met ongeveer 12 plaatsen voor een bijenwoning.

 

Artikel 1.    DOEL:

Onderdak bieden aan een lid van de “Vereniging” voor het tijdelijk plaatsen van 1, maximaal 2 bijenwoningen (kasten en korven) in onze verenigingsstal. Dit voor de duur van 6 weken of langer met een maximum duur van één van jaar. Ook voor de aankomende imkers in opleiding kan in de verenigingsstal tijdens de cursus een plaats worden gegeven voor hun bijenkast om zo de  praktijklessen te kunnen volgen.

 

Artikel 2.    TOEZICHT/BEHEER:

Het bestuur van de “Vereniging” is eindverantwoordelijk voor toezicht, uitgave en verhuur van de plaatsen in de verenigingsstal. Om toezicht te houden op de verenigingsstal kan het bestuur een lid van de plaatselijke tuincommissie aanstellen. Het aangewezen lid van de  tuincommissie overlegt met het bestuur en regelt de lopende zaken naar eigen goeddunken. Inzake geschillen zal het bestuur van bovengenoemde “Vereniging” beslissen. Op de jaarvergadering van de “Vereniging” zal het bestuur verslag uitbrengen over de gang van zaken in het afgelopen jaar.

 

Artikel 3.    VERHUUR PLAATSEN:

De plaatsen in de algemene verenigingsstal worden tijdelijk verhuurd door onze “Vereniging”.

Uitsluitend leden  en kandidaatsleden van de “Vereniging” die aan alle voorwaarden van lidmaatschap voldoen, kunnen aan de secretaris van de “Vereniging” of  het aangewezen lid van de tuincommissie kenbaar maken dat zij/hij een plaats willen huren. De aanmelding mag mondeling, per mail of telefoon. De secretaris van de “Vereniging” schrijft deze aanmelding op volgorde van binnenkomst in en zorgt voor de verdere afhandeling van de boeking voor een plaats.

Na toewijzing van de plaats wordt door de secretaris van de “Vereniging” een overeenkomst in tweevoud opgesteld en deze moet worden ondertekend door beide partijen.

De “Vereniging” behoudt zich het recht voor om te allen tijde –zonder opgave van redenen- een plaatsing te weigeren.

 

Artikel 3b   HUURPRIJS

De huur van 1 plaats bedraagt  € 2,50 voor een periode van maximaal 6 weken en € 10,00 voor een periode van maximaal een jaar. De penningmeester van de “Vereniging” int de huur en geeft als bewijs een sticker welke men op de bijenwoning moet plakken. Ook houdt de penningmeester hiervoor een boekhouding bij. De huur wordt vastgesteld door het bestuur van de “Vereniging” met instemming van de Algemene Leden Vergadering.

 

Artikel 4.    GEBRUIK VAN EEN PLAATS IN DE BIJENSTAL:

Op een plaats mag men niet meer dan 1 bijenvolk houden en moet de bijenwoning van een geldige sticker zijn voorzien. Plaatsing van andere bouwwerken dan een bijenwoning  is verboden. Ook is het niet toegestaan de verhuurde plaats af te staan aan een ander. Na afloop van de huurperiode moet de plaats en verenigingsstal weer schoon en in ordelijke staat worden opgeleverd.

De “Vereniging”is niet aansprakelijk voor vernieling, diefstal of verlies, van welke aard ook,tijdens het verblijf in de verenigingsstal.

 

Artikel 5.    ALGEMENE REGELS VAN ORDE:

Men mag geen lege bijenkasten of -korven of andere als bijenwoningen bedoelde voorwerpen met geopend vlieggat hebben staan. Het is verboden om open voer, pas geslingerde raten of honing neer te zetten of te hebben staan. Tijdens de bijenvlucht mag niet worden gevoerd buiten de bijenwoningen.

                  

Artikel 6.    BIJENZIEKTEN:

Van bijenvolken die verdacht worden besmet te zijn met een ziekte moet contact worden opgenomen met het bestuur of  bijencoördinator van de  “Vereniging” . Deze beoordeelt welke vervolgstappen ondernomen moeten worden. Ook is het verplicht voldoende bestrijding tegen de Varroamijt uit te voeren.

 

Artikel 7.    GESCHILLEN:

Over geschillen voortvloeiend uit dit reglement of over zaken die niet geregeld zijn, beslist het bestuur van de “Vereniging” na overleg met de betrokkenen. In geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden (bv. ziekte, overlijden), zal in overleg met het bestuur van de “Vereniging” naar een passende oplossing worden gezocht.

 

Dit reglement zal worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de “Vereniging” op 22 maart 2016  en treedt direct in werking.

 

Tekening van een standaard bijenstal;

 

 

Contactgegevens

Voorzitter: Roel Visser
Penningmeester: Marleen Leeuw-van Overloop
Secretaris: Hella Aberson
Bestuurslid: Benno Veenstra

contact mail: bijenvereniging@gmail.com
bijenvereniging@gmail.com
Bekijk de website